---

You are here

*CONTINUTUL DOCUMENTATIILOR DEPUSE IN VEDEREA OBTINERII ACORDULUI PREALABIL PENTRU AMPLASAREA  SI/SAU EXECUTIA DE LUCRARI IN ZONA DRUMURILOR NATIONALE PENTRU CONSTRUCTII (inclusiv accese, refugii auto, parcari, depozite, hale, statii de distributie carburanti, fabrici, vulcanizari, spalatorii auto, hoteluri, moteluri, popasuri turistice, spatii comerciale, magazine, parcaje, locuinte, garaje, anexe gospodaresti, etc.).

1) Cerere de eliberare a acordului sau a autorizatiei;

2) Copie a Certificatului de Urbanism,  cu termen de valabilitate, eliberat de organele competente pentru lucrarile solicitate in cerere (obiective noi);

sau autorizatia de construire si procesul verbal de receptie la finalizarea lucrarilor (obiective existente)

* in cazul obiectivelor existente se va atasa si somatia pentru intrarea in legalitate primita din partea administratorului drumului;

3) Proces verbal de constatare pe teren, incheiat de catre Sectia de Drumuri Naionale pe raza careia se executä lucrarea;

4) Acordul Inspectoratului de Politie Judetean – Serviciul Rutier;

5) Copie a actului de identitate, in cazul persoanelor fizice;

6) Copie a Certificatului unic de inregistrare, in cazul persoanelor juridice sau a celor fizice inmatriculate;

7) Copie a actelor de proprietate (sau contract inchiriere, compdat, locatiune, concesionare) pentru terenul pe care se executa lucrarea;

 8) Daca amplasamentul este pe un sector de drum in/sau in curs de reabilitare, sau in vecinatatea traseului unui drum viitor drum (autostrada, drum expres), se va obtine punctul de vedere al proiectantului si consultantului, privind modul in care terenul este sau nu afectat de lucrarile prevazute a se executa in cadrul viitorului proiect;

9) Proiectul tehnic cu:

a) Memoriu de prezentare al lucrarii, din care sa rezulte:

-pozitia kilometrica si metrica a amplasamentului in cadrul drumului national;

-descrierea sumarä a constructiilor din incinta (existente si proiectate), a activitätii ce urmeazä a se desfasura, cu implicatii asupra traficului rutier (traficul estimat generat de obiectiv)

-descrierea amenajarii accesului la drumul national, care se va realiza conform prevederilor Normativului 600/2010 privind amenajarea intersectiilor la nivel pe drumurile publice”:

 *racordare simpla la drumul national (in cazul obiectivelor amplasate intre indicatoarele de indicatoarele de intrare/iesire in/din localitate)

 * cu benzi de accelerare si decelerare,  (in cazul obiectivelor amplasate in afara indicatoarelor de intrare/iesire in/din localitate);

 * in cazul in care terenul a fost introdus prin P.U.Z., in intravilan, dar el nu se afla intre indicatoarele rutiere de intrare si iesire in/din localitate, amenajarea la drumul national se va realiza cu benzi suplimentare de circulatie, respectiv de accelerare si decelerare;

         - modul de asigurare a scurgerii apelor pluviale in lungul drumului national, in zona accesului si in incinta;

- modul de asigurare a semnalizării rutiere aferente obiectivului, (semnalizarea verticală conform STAS 1848-1/2011  si semnalizarea orizontală, conform STAS 1848-7/2004) ;

- modul de asigurare a locurilor de parcare (conform anexei 5 din HG 525/1996);

 -detaliu de sistem rutier pentru acces/refugiu (echivalent cu cel al drumulul national).

b) Plan de incadrare in zona, la o scara convenabila (1:2000), vizat de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara, pe care se va evidentia amplasamentul

            c) Plan de situatie la scara 1:500, original, in care se vor figura: 

- traseul existent al drumului cu toate elementele geometrice, vecini pe o distantä de 100 m stanga-dreapta si vis-a-vis fata de pozitia kilometrica la care se doreste amplasarea obiectivului;

- amenajarea accesului la drumul national, la marginea platformei drumului national; (in cazul in care se prevede insula de separare a fluxurilor de circulatie aceasta trebuie sa fie din bordura denivelata si separata de partea carosabila prin marcaj de interzicere);

- amplasamentul constructiilor (existente si propuse), cu precizarea distantei fata de  axa si marginea partii carosabile a  drumului national;

- amplasamentul imprejmuirii, sal limitei de proprietate, distanta acestora fata de axa drumului national

- modul de organizare a circulatie (desfasurarea traficului) in incinta;

- spatiul desemnat pentru parcare, cu figurarea locurilor si dimensiunile acestora;

-semnalizarea verticala si orizontala aferenta accesului, care trebuie sa fie corelate.

 

   Solutia de amenajare la drumul national se va corela, daca este cazul cu cea de la obiectivele avizate in zona sau care sunt in curs de avizare (corelarea se va realiza si in intravilan, prin identificare la fata locului, daca nu exista situatia inregistrata a acceselor);

 

       d) - modul de asigurare a scurgerii apelor pluviale în lungul drumului naţional, în zona accesului şi în incintǎ;

e) Profile transversale, in dreptul accesului si al constructiilor cu specificarea  distantelor fata de axul drumului national;

        f) Detaliu de sistem rutier pentru acces/refugiu (echivalent cu cel al drumulul national);

          g) Proiectul tehnic va fi intocmit, semnat si verificat de un inginer de specialitate  (inginer de drumuri), si vizat de un verificator proiecte drumuri atestat  M.L.P.A.T.;

          h) Verificatorul atestat M.L.PA.T. va intocmi un referat privind verificarea de calitate  la cerinta A4,B2,D2 a proiectului;

9) Alte avize de la unitati de proiectare, in functie de prevederile de modernizare ale drumului.

In functie de situatia din teren, Directiile Regionale de Drumuri si Poduri pot solicita completarea documentatiei cu alte piese scrise sau desenate, de la caz la caz.

Documentatia se depune in 3 exemplare in cazul drumurilor nationale si in 5 exemplare in cazul drumurilor nationale deschise traficulul european.

Mentionam ca, in conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 158/1996, cu privire la emiterea acordurilor pentru documentatiile tehnico-economice ale investitiilor sau la documentatiile tehnice de sistematizare pentru terti, competenta de avizare pentru drumurile nationale, altele decat cele europene este a Directiilor Regionale de Drumuri si Poduri, subunitati subordonate Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania.

Documentatiile pentru drumurile europene, se analizeaza in prealabil de catre Directiile Regionale de Drumuri si Poduri.

 

 

*CONTINUTUL DOCUMENTATIILOR DEPUSE IN VEDEREA OBTINERII ACORDULUI PREALABIL PENTRU AMPLASAREA IN ZONA DRUMURILOR NATIONALE AINSTALATIILOR (conducte de titei, gaze, apa, canalizare, cabluri telefonice, ełectrice, TV, fibra optica, stalpi)

           

1) Cerere tip;

2) Copie a Certificatului de Urbanism, cu termen de valabilitate, eliberat de organele competente, pentru lucrarile solicitate in cerere;

3) Proces verbal de constatare pe teren, incheiat de catre Sectia de Drumuri Nationale de pe raza careia se executa lucrarea;

4) Acordul Inspectoratului de Politie Judetean – Serviciul Rutir, in cazul lucrarilor care presupun restrictii de circulatie;

5) Copie a actului de identitate, in cazul persoanelor fiziceş

Copie a Certificatulul unic de inregistrare, in cazul persoanelor juridice sau a celor fizice inmatriculate;

6) Proiect tehnic cu:

a) Memoriu de prezentare a lucrarii, din care sa rezulte:

- pozitiile kilometrice si metrice (pe drumul national) ale inceputului si sfarsitului traseului paralel al cablului/conductei si ale subtraversarilor/ supratraversarilor drumului national;

- amplasamentul instalatiei in cadrul zonei drumului national (distante fata de  drumul national);

- descrierea sumara a modului de amplasare a instalatiei (cu referiri la modul de executie a santului de amplasare, de amplasare a stalpilor, de depozitare in timpul lucrarilor a pamantului rezultat din sapatura, a utilajelor, a materialelor si a uneltelor, de executie a subtraversarii/supratraversarii drumului national,  asigurarea circulatiei pietonilor in timpul lucrarilor, in cazul in care lucrarea se va realiza in localitate etc.);

- modul de refacere a zonelor afectate;

- modul de semnalizare a lucrarilor;

- durata de execuie a lucrarilor;

b) Plan de incadrare in zona, la o scara convenabila (1:2000).

c) Plan de situatie la scara 1:500, care sa cuprind traseul instalatiei in zona drumului, cu specificarea distantei fata de drumul national, precum si a pozitiior kilometrice si metrice pe drumul national ale inceputului sfáritului traseului instalatiei si a subtraversarilor/supratraversarilor;

d) Profile transversale, in dreptul subtraversarilor/supratraversarilor (cu specificarea adancimi sau inaltimii de amplasare a instalatiilor - fata de cota in ax a drumului national) si pentru amplasarea in paralel cu drumul national - pentru zonele specifice (cu specificarea distantei de amplasare fata de axul drumulul national);

Proiectul tehnic trebuie sa fie semnat de cei care l-au intocmit si verificat.

7) Alte avize de la unitati de proiectare, in functie de prevederile de modernizare ale drumului.

In functie de situatia din teren, Directiile Regionale de Drumuri si Poduri pot  solicita completarea documentatiei cu alte piese scrise sau desenate, de la caz la caz.

Documentatia va fi depusa in 3 exemplare.

 

*CONTINUTUL DOCUMENTATIILOR DEPUSE IN VEDEREA OBTINERII ACORDULUI PREALABIL PENTRU AMPLASAREA  PANOURILOR PUBLICITARE  IN ZONA DRUMURILOR NATIONALE

 

1) Cerere tip;

2)Copie a Certificatului de Urbanism, cu termen valabílitate, eliberat de organele competente pentru amplasarea panoului publicitar;

3) Copie a actului de identitate, in cazul persoanelor fizice;

4) Copie a Certificatului de inmatriculare a societatii;

5) Proces verbal de constatare pe teren, incheiat de catre Sectia de Drumuri Nationale pe raza careia se executa lucrarea;

6) Acordul Inspectoratului de Politie Judetean – Serviciul Rutier;

7) Proiect tehnic cu:

a) Memoriu de prezentare a lucrarii, din care sa rezulte:

- pozitia kilometrica si metrica a amplasamentului panoului publicitar;

- descrierea amplasamentului si a panoului (forma‚ dimensiuni, materiale folosite, etc);

- detaliu de prindere a panoului;

- specificarea distantei de amplasare fata de axul drumului;

b) Plan de incadrare in zona, la o scara convenabila (1:2000).

c) Plan de situatie la scara 1:500, care sa cuprinda:

- drumul national si elementele sale;

- distanta panoului fata de axul si marginea drumului national sau fata de alte  elemente, specificarea pozitiei kilometrice etc.

d) Profil transversal in dreptul panoului, cu specificarea distantei fata de axul drumului national;

e) Detaliu de prindere a panoului;

f) macheta color a reclamei care se va afisa;

g) referatul privind verificarea de calitate la cerinta ”A” rezistenta si stabilitate, precum si calculul propriu-zis.

Proiectul tehnic trebuie sa fie semnat de cel care l-a intocmit si verificat.

8) Alte avize de la unitati de prolectare, in functie de prevederile de modernizare ale drumului.

In functie de situatia din teren, Directiile Regionale de Drumuri si Poduri pot, solicita completarea documentatiei cu alte piese scrise sau desenate, de la caz la caz.

Documentatia se va depune in 3 exemplare, in cazul drumurilor nationale si in 5 exemplare in cazul drumurilor nationale deschise traficului european.

 

 

*CONTINUTUL DOCUMENTATIILOR DEPUSE IN VEDEREA OBTINERII ACORDULUI PREALABIL PENTRU AMPLASAREA  SI/SAU EXECUTIA DE LUCRARI IN ZONA DRUMURILOR NATIONALE pentru planuri urbanistice zonale si de detaliu – constructii (inclusiv accese, refugii auto, parcari, depozite, hale, statii de distributie carburanti, fabrici, vulcanizari, spalatorii auto, hoteluri, moteluri, popasuri turistice, spatii comerciale, magazine, parcaje, locuinte, garaje, anexe gospodaresti, etc)

 

 

1. Cerere tip - original;

2. Certificat de urbanism valabil ;

3. Proces verbal de constatare pe teren, încheiat cu Secţia de Drumuri Naţionale pe raza căreia se execută lucrarea;

4. Împuternicire/delegaţie din partea beneficiarului pentru semnarea, depunerea sau ridicarea documentelor ;

5. Aviz/punct de vedere de la unităţi de proiectare, funcţie de prevederile de modernizare ale drumului ;

6. Acordul Inspectoratului de Poliţie Judeţeană - Direcţia Poliţiei Rutiere + copie a chitanţei de plată;

7. Proiect tehnic : 

I. Memoriu tehnic de prezentare a lucrării solicitate pentru avizare - în original, care să cuprindă:

- situaţia existentă (descriere pe scurt) 

- pozitia kilometrică şi metrică a amplasamentului (acces) în cadrul drumului;

- elementele drumului naţional la poziţia kilometrică respectivă (nr. benzi, destinaţii, dimensiuni parte carosabilă, acostament, şanţ, trotuar, spaţiu verde, pantă, curbă, distanţe  de la ax la parapet, împrejmuiri, limita de proprietate, etc.) ;

- lucrări de artă existente în zona studiată - poduri, podeţe, ziduri de sprijin, etc.

- situaţia existentă – localitate sau nu, construcţii existente (distanţe faţă de axul drumului naţional), vecini stânga-dreapta pe 100 m si vis-a-vis de investitie (N, S, E, V);

- indicatoare rutiere existente şi marcaj,

- sistemul rutier existent pe drumul naţional pe sectorul studiat.

- situaţia propusă :

- intervalul de drum cu poziţiile kilometrice şi metrice ale amplasamentului în cadrul drumului naţional;

- se va specifica zona de intravilan existenta in lungul drumului national (pozitiile kilometrice de inceput si de sfarsit), si cea propusa pentru introducere in intravilan sau pentru care se solicita PUZ/PUD (pozitii kilometrice de inceput si de sfarsit);

- descrierea sumară a construcţiilor (care se menţin, la care se renunţă, care se propun) din incintă - amplasamentul şi distanţa de amplasare a construcţiilor şi a limitei de proprietate faţă de axul drumului naţional ;

- activitatea ce se desfăşoară sau urmează a se desfăşura în incintă, cu implicaţii asupra traficului rutier,

- traficul estimat generat de obiectiv, pe tipuri şi număr de autovehicule,

-descrierea amenajării accesului la drumul naţional, conform Normativulului AND 600/2010 (razele de racordare la drumul naţional, lungimea deschiderii accesului la drumul national, intrare, ieşire separate prin insulă denivelată, lăţimea intrării şi ieşirii,

- modul de asigurare a scurgerii apelor pluviale în lungul drumului naţional, în zona accesului şi în incintǎ;

- modul de asigurare a semnalizării rutiere aferente obiectivului, (indicatoare rutiere conform STAS 1848/1/2011);

- modul de asigurare a locurilor de parcare, (calcul conform anexei 5 la HG 525/1996), cu dimensiuni şi număr ;

- detalii de sistem rutier pentru acces (echivalent cu cel al drumului naţional) si incinta.

 

II. Plan de situaţie scara 1:500 – in original, în care se vor figura:

- traseul existent al drumului national cu toate elementele sale,

- vecinii (accese şi construcţii existente) pe o distanţă de 100 m stânga-dreapta şi vis-a-vis faţă de poz. km a obiectivului,

- amenajarea accesului la drumul naţional la marginea platformei drumului naţional,  conform AND 600/2010

- amplasamentul construcţiilor (existente si propuse) – distanţa faţă de axul şi marginea părţii carosabile a drumului ;

- amplasamentul împrejmuirii, al limitei de proprietate, distanţa acestora faţă de axul drumul naţional;

- modul de organizare a circulaţiei (desfăşurarea traficului) în incintă;

- spaţiul destinat pentru parcare, cu figurarea locurilor si dimensiuni;

- semnalizarea rutieră aferentă investiţiei.

III. Plan de scurgere a apelor - scara 1:500;

IV. Sectiuni transversale

- în dreptul accesului (insulă denivelată) şi al construcţiilor,

- prin benzile suplimentare de circulaţie, cu specificarea distanţelor faţă de axul drumului naţional şi faţă de împrejmuire.

V. Detalii de sistem rutier pentru acces şi drum naţional.

8. Certificat de înregistrare (persoane juridice şi persoane fizice înmatriculate) sau act de identitate (persoane fizice) - copie;

9. Acte de proprietate (sau contract inchiriere, comodat, locaţiune, concesionare) pentru terenul pe care se execută lucrarea.

10. Plan de încadrare în zonă, la o scară convenabilă (1:2000), vizat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară – copie, pe care se va evidenţia amplasamentul.

 

 

*CONTINUTUL DOCUMENTATIILOR DEPUSE IN VEDEREA OBTINERII ACORDULUI PREALABIL PENTRU  PLANURI URBANISTICE GENERALE

 

1. Cerere tip (completată conform certificatului de urbanism);

2. Proces verbal de constatare pe teren, încheiat cu Secţia de Drumuri Naţionale  pe raza căreia se execută lucrarea

3. Împuternicire/delegaţie din partea beneficiarului pentru depunerea, semnarea şi/sau ridicarea documentelor.

4. Acordul Inspectoratului de Poliţie Judeţeană - Direcţia Poliţiei Rutiere;

5. Proiect tehnic :

I. Memoriu tehnic de prezentare a lucrării solicitate pentru avizare în original, care să cuprindă:

- situaţia existentă

- delimitarea intravilanului existent al localităţii/comunei, cu indicarea exactă a drumului sau a drumurilor naţionale care tranzitează localitatea, a poziţiilor kilometrice pe drumul naţional, a limitelor construibile existente ; teritoriul cuprins între limita intravilanului şi limita teritorial administrativă, cu poziţii kilometrice;

- situaţia proiectată :

- rezervare terenuri pentru dezvoltările viitoare ale drumului (cu minim lăţimea unei benzi de circulaţie în aliniament – sau conform punctelor de vedere ale proiectantilor lucrarilor de modernizare/largire a drumurilor nationale, şi cu respectarea conditiilor de vizibilitate pe drum),

- realizare drumuri paralele cu drumul national, care sa preia traficul generat de obiectivele amplasate in zona drumului national si care sa debuseze în DN în intersecţii amenajate corespunzător volumelor de trafic.Extinderea intravilanului in lungul drumului national se va realiza numai in conditiile amenajarii unor drumuri colectoare paralele cu drumurile nationale, care se debuseze in intersectii amenajate conform normativelor in vigoare. Drumurile colectoare respective se vor amenaja pe toata lungimea de extindere a intravilanului, atat  pe partea stanga cat si pe dreapta. 

            *In cazul in care nu sunt terenuri suficiente pentru realizarea drumurilor colectoare respective,  primaria poate extinde intravilanul localitatilor in lateral, iar pentru legatura cu drumurile nationale sa dezvolte o retea catenara de drumuri care vor debusa in acestea, in intersectii amenajate corespunzator.

- rezervare spaţii necesare pentru amplasarea în afara zonei de siguranţă a drumului naţional a utilităţilor, a staţiilor de transport în comun, a parcărilor, ş.a.

- pozitiile kilometrice ale tablelor indicatoare de localitate (intrare si iesire), cu menţionarea faptului că între tablele indicatoare se aplică regulile intravilanului (în special viteza de circulaţie).

- pozitiile kilometrice ale intersectiilor cu alte drumuri (nationale, judetene, comunale) şi cu specificarea propunerii spre modernizare sau nu a acestora,

- mentionarea zonei de intravilan propusă pentru introducere în intravilan (pozitii kilometrice de inceput si de sfarsit), corelată cu cea existentă;

- se va specifica zona de siguranta si de protectie a drumului national,

- în zonele construite,

- in zonele de intravilan existent, de extindere a intravilanului şi de extravilan;

- conform OG 43/1997, distanta de amplasare a împrejmuirilor situate de o parte si de alta a drumului naţional.

- la proiectarea, execuţia şi intervenţiile asupra drumurilor se va ţine seama de categoriile funcţionale ale acestora, de traficul rutier, de siguranţa circulaţiei, de normele tehnice, de factorii economici, sociali şi de apărare, de utilizarea raţională a terenurilor, de conservarea şi protecţia mediului şi de planurile de urbanism şi de amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii, precum şi de normele tehnice în vigoare pentru adaptarea acestora la cerinţele pietonilor, cicliştilor, persoanelor cu handicap şi de vârsta a treia. 

- conform OG 43/1997, art. 28 - amenajarea intersecţiilor la acelaşi nivel între două sau mai multe drumuri se face cu asigurarea priorităţii pentru circulaţia care se desfăşoară pe drumul de categorie superioară.

 

II. Plan de situaţie la o scara convenabila – in original, care să cuprindă:

- traseul existent al drumului/lor naţional/e care tranziteaza localitatea (evidenţiere),

- pozitiile kilometrice pe drumul national ale limitelor : administrativa, intravilanului existent, intravilanului propus, drumurilor colectoare existente/ propuse.

- pozitiile kilometrice ale intersectiilor cu alte drumuri clasificate (nationale, judetene, comunale),

- pozitiile kilometrice ale intersectiilor care se propun a se moderniza si ale altor elemente legate de circulatie (drumuri ocolitoare, drumuri colectoare etc.).

III. Sectiuni transversale ale drumului national (din gard/constructie in gard/constructie) pentru :

- Intravilanul existent.

- Intravilanul propus.

- Extravilan.

Sectiunile se vor realiza pe sectoare caracteristice, separat pentru situatia existenta a zonei drumului national si separat pentru situatia propusa pentru zona drumului. Vor cuprinde drumul national si toate elementele sale constructive (carosabil, acostament, sant, taluz, trotuar, piste biciclisti, drumuri colectoare, zona utilitati etc.), precum si zonele drumului (zona de protectie, zona de siguranta, limita constructiilor).

Pentru zonele de extindere a intravilanului se vor rezerva spaţii pentru modernizarea drumului national, drumuri colectoare, trotuare, piste biciclişti, staţii mijloace transport în comun, zona utilitati etc..

7. Alte avize de la unităţi de proiectare, funcţie de prevederile de modernizare ale drumului national.

 

In functie de situatia din teren, Directiile Regionale de Drumuri si Poduri pot solicita completarea documentatiei cu alte plese scrise sau desenate, de la caz la caz.

 

*CONTINUTUL DOCUMENTATIILOR DEPUSE IN VEDEREA PRELUNGIRII VALABILITATII ACORDULUI PREALABIL pentru CONSTRUCŢII si INSTALAŢII 

 

1. Cerere în care se va menţiona motivul solicitării pentru prelungirea autorizaţiei/acordului şi în care se va menţiona dacă lucrările se vor executa în baza aceluiaşi proiect;

2. Copie a certificatului de urbanism, valabil, eliberat de organele competente pentru lucrările solicitate în cerere sau autorizaţia de construire, valabilă, dacă aceasta s-a eliberat.

3. Proces verbal de constatare pe teren, încheiat cu Secţia de Drumuri Naţionale __________________ pe raza căreia se execută lucrarea, cu viza de reconfirmare a situaţiei existente pe teren ;

4. Împuternicire/delegaţie din partea beneficiarului pentru depunerea, semnarea şi/sau ridicarea documentelor.

5. Copie act de identitate (persoane fizice) sau certificat de înregistrare (persoane juridice/fizice înmatriculate);

6. Acte de proprietate (sau contract inchiriere/comodat) pentru teren, dacă au apărut modificări.

7. Copia autorizaţiei / acordului a cărui valabilitate se doreşte a se prelungi, însoţită de planul vizat spre neschimbare.

 

 Reglementari in domeniul amplasarii diferitelor obiective in zona autostrazilor si a drumurilor nationale.

 - Ordonata Guvernului nr. 43/1997, privind regimul drumurilor, aprobata cu Legea 82/1998, cu completarile si modificarile ulterioare;

- Ordinul ministrului transporturilor nr.158/1996 privind emiterea acordurilor MT la documentatiile tehnico-economice ale investitiilor sau la documentatiile tehnice de sistematizare pentru terti;

- Ordinul ministrului transporturilor nr. 571/1997 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea si amplasarea constructillor, instalatiilor si panourilor publicitare in zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte si tuneluri rutiere;

- Normativul 600/2010 privind amenajarea intersectiilor la nivel pe drumurile publice”:

- Normativul privind proiectarea autostrázilor extraurbane PD 162-2002;

-Ordinul ministrului transporturilor nr. 47/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind amplasarea lucrarilor edilitare, a stalipilor pentru instalatii si a pomilor in localitaile urbane si rurale;

-Ordinul ministrulul transporturilor nr. 48/1998 pentru aprobarea Normelor privind amplasarea si exploatarea balastierelor din zona drumurilor si a podurilor;

- Ordinul ministrului transporturilor nr. 49/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile urbane;

- Ordinul ministrului transporturilor nr. 49/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile rurale;

- Actul comun al Administratiei Nationale a Drumurilor nr. SCA 93/1404/27.02.1998 si al Inspectoratului General al Politiei, nr. 153149/27.02.1998, privind problemele care trebule tratate prin Planurile Urbanistice Generale;

- Ordinul comun ał ministrulul lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 6107.01.2003 si al ministrului administratiei publice nr. 139/03/02/2003, privind masuri pentru respectarea disciplinei in domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului in scopul asigurarii fluidizarii traficulul si a sigurantei circulatiei pe drumurile publice de interes national si judetean;

- HG. nr. 36/1996 - privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la formele privind exploatarea si mentinerea in buna stare a drumurilor publice, cu modificarile ulterioare;

- O.G. nr.2/2001 - privind regimul juridic al contraventiilor, cu completarile si modificarile ulterioare;

- H.G. nr. 525/1996 - pentru aprobarea Regulamentulul generał de urbanism, repubłicata, modificata si completata ulterior;

- Legea nr. 50/1991 - privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si compłetata ulterior;

- Legea nr.10/1995 - privind calitatea in constructii, completata ulterior.