---

Eşti aici

Pentru protejarea drumurilor de interes național, CNAIR SA desfășoară activitatea de control specific în Agențiile de Control și Încasare (ACI) din punctele de trecere a frontierei (PTF), care constă în:

• verificarea respectării maselor și dimensiunilor maxime admise, prevăzute în anexa nr. 2 la OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată cu modificările și completările ulterioare, în care au fost transpuse reglementările Directivei 1996/53/CEE, modificată prin Directiva 2002/7/EC.

• verificarea și vizarea documentului de acces la rețeaua rutieră din România;

• emiterea Autorizației Speciale de Transport pentru vehiculele care transportă marfă, cu depășiri ale maselor si/sau dimensiunilor maxime admise;

• încasarea tarifelor aplicate de CNAIR și emiterea documentelor legale care atestă plata acestora;

• verificarea și comercializarea rovinietelor în conformitate cu prevederile OG nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România;

• aplicarea sancțiunilor contravenționale (întocmirea proceselor verbale de constatare a contravenției – PVCC), potrivit prevederilor legale.

 

1. Verificarea respectării maselor și dimensiunilor maxime admise

 

Masele și dimensiunile maxime admise sunt prevăzute în anexele nr. 2 si 3 la OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificările si completările ulterioare, iar prin Ordinul MT/MAI/MDRAP nr. 1236/6509/126/2018 au fost aprobate Normele privind autorizarea și desfășurarea circulației vehiculelor rutiere cu mase și/sau dimensiuni ce depășesc masele și/sau dimensiunile maxime admise prevăzute în OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor. 

În ACI din PTF verificarea respectării maselor și dimensiunile maxime admise ale vehiculelor rutiere aflate în circulație pe drumurile publice din România se face prin cântărire și măsurare. Acolo unde nu există/nu funcționează instalațiile de cântărire verificarea masei totale se face din documente, prin însumarea masei propria a vehiculului cu masa încărcăturii, fără a fi luate în calcul masele pe axe.

 

În cazul în care sunt depășite masele și/sau dimensiunile maxime admise:

a. pe sensul de intrare în România - se emite AST, inclusiv complementara, conform valorii rezultate la cântărire, fără aplicarea toleranțelor față de limita maximă admisă sau față de caracteristica autorizată prin AST preemis.

Similar se va proceda și în urma controlului prin măsurare a dimensiunilor aferente transportului cu depășiri.

b. pe sensul de ieșire din România - se sancționează cu amendă, prin emiterea PVCC, depășirea de limită maximă admisă rezultată la cântărire peste erorile (abaterile) maxime tolerate prevazute în reglementările metrologice aplicabile pentru clasa de exactitate a fiecărui tip de instalație de cântărire utilizata în ACI din PTF menționata în Certificatul Aprobare de Model emis de Biroul Roman de Metrologie Legala, în conformitate cu Normele de metrologie legală NML 057 – 05– Instalații pentru cântărirea în mers a autovehiculelor și NML 001-05– Cerințe metrologice și tehnice comune a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal .

La constatarea depășirilor pentru dimensiuni se va sancționa cu amendă, prin emiterea PVCC, orice depășire rezultată la control peste limita maximă admisă sau peste limita autorizată în AST preemis.

 

2. Verificarea și vizarea documentului de acces la rețeaua rutieră din România

 

Pentru vehiculele rutiere înmatriculate în alte state, la intrarea/ieșirea din România, se verifică documentul de acces la rețeaua rutieră corespunzător categoriei de transport efectuate, în conformitate cu acordurile rutiere bilaterale și multilaterale la care România este parte precum și pentru accesul la rețeaua de drumuri de interes național a altor categorii de transporturi care nu sunt reglementate de acordurile respective.

Documentul de acces la rețeaua rutieră din România nu trebuie prezentat dacă transportul se încadrează în una dintre gratuitățile prevăzute de acordurile rutiere bilaterale și multilaterale la care România este parte.

Vehiculele nou-achiziționate, cu încărcătură, din afara României, de către persoane fizice sau juridice altele decât cele din România și care se află la prima cursă din statul vânzătorului spre statul cumpărătorului (fapt dovedit cu documente specifice) si vehiculele fără încărcătură, nou-achiziţionate din afara României de către persoane fizice sau juridice, altele decât cele din România, şi care se află la prima cursă din statul vânzătorului spre statul cumpărătorului (fapt dovedit cu documente specifice), în cazul în care statul cumpărătorului nu este un stat membru CEMT şi în lipsa unor reglementări specifice convenite bilateral cu statul cumpărătorului, achită tariful de acces la rețeaua rutieră din România, conform legislației în vigoare, respectiv suma de achitat (euro) = tariful de acces 0,03 (euro/to x km) x masa (to) x distanță (km).

 

Tarifele suplimentare de acces la rețeaua de drumuri de interes național au fost aprobate prin Anexa nr. 2 din Ordinul MT nr. 1836/2018 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.

Tarifele prevăzute în anexa nr. 2 se vor achita de persoanele fizice și juridice străine în euro, în lei sau în alte valute liber convertibile, cotate pe piața valutară, la echivalentul tarifului exprimat în euro, în funcție de cursurile de schimb aferente valutelor, valabile pentru prima zi a lunii octombrie, comunicate de Banca Centrală Europeană și publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cursuri aplicate începând cu data de 1 ianuarie a anului calendaristic următor.

 

3.  Emiterea Autorizației Speciale de Transport pentru vehiculele care transportă marfă, cu depășiri ale maselor și/sau dimensiunile maxime admise, verificate prin măsurare și cântărire

 

Masele și dimensiunile maxime admise ale vehiculelor rutiere aflate în circulație pe drumurile publice din Romania sunt cele prevăzute în anexele nr. 2 si 3 la OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificările si completările ulterioare.

Prin excepție, circulația pe drumurile publice a vehiculelor rutiere, înmatriculate sau înregistrate în România sau în alte state, cu depășirea masei totale maxime admise, maselor maxime admise pe axe și/sau a dimensiunilor maxime admise se poate efectua în baza autorizației speciale de transport (denumită în continuare AST), eliberată în prealabil, fără discriminare, în condițiile stabilite prin Ordinul MT/MAI/MDRAP nr. 1236/6509/126/2018 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea și desfășurarea circulației vehiculelor rutiere cu mase și/sau dimensiuni ce depășesc masele și/sau dimensiunile maxime admise prevăzute în OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor.

 

Pe sensul de intrare în România, pentru vehiculele la care se constată depășiri ale maselor și/sau dimensiunilor maxime admise, verificate prin cântărire și măsurare sau din documente, se emite AST.

În cazul în care există un AST preemis, iar prin verificare rezultă mase și/sau dimensiuni mai mari decât cele autorizate, se emite AST complementar pentru valorile reale.

 

In cazul in care masele si/sau dimensiunile rezultate in urma controlului depășesc limitele de competenta ale ACI, sau este necesara întocmirea unui proiect de transport sau studiu de traseu, AST va fi emis de DRDP din care face parte ACI sau de către structura de specialitate din cadrul CNAIR Central (SRATR), conform competentelor.

 

In cazul in care este necesara emiterea AST complementar la un AST emis in baza unui proiect de transport/studiu de traseu, AST complementar va fi emis in baza avizului de competenta transmis de emitent.

 

Tarifele suplimentare de utilizare a drumurilor de interes național au fost aprobate prin Anexa nr. 1 din Ordinul MT nr. 1836/2018 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.

 

Tarifele prevăzute în anexa nr. 1 sunt exprimate în euro și se vor achita:

 a) de către persoanele fizice și juridice române, în lei, la echivalentul tarifelor exprimate în euro, la cursul de schimb valabil pentru prima zi a lunii octombrie, comunicat de Banca Centrală Europeană și publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, curs aplicat începând cu data de 1 ianuarie a anului calendaristic următor; 

b) de către persoanele fizice și juridice străine, în euro, în lei sau în alte valute liber convertibile, cotate pe piața valutară, la echivalentul tarifului exprimat în euro, în funcție de cursurile de schimb aferente valutelor, valabile pentru prima zi a lunii octombrie, comunicate de Banca Centrală Europeană și publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cursuri aplicate începând cu data de 1 ianuarie a anului calendaristic următor.

 

4. Încasarea tarifelor aplicate de CNAIR și emiterea documentelor legale care atestă plata acestora

 

Vehiculul pentru care a fost emis AST își va continua cursa după confirmarea achitării sumelor de plată obținute ca urmare a aplicării tarifelor prevăzute în OMT nr. 1836/2018 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru toate sumele încasate ca urmare a aplicării unor tarife sunt emise documente fiscale care atestă achitarea acestora. 

 

5. Verificarea și comercializarea rovinietelor în conformitate cu prevederile OG nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România

 

Tariful de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România se aplica tuturor utilizatorilor români și străini pentru toate vehiculele înmatriculate care sunt folosite pe rețeaua de drumuri naționale din România și structurat în funcție de perioada de parcurs și de staționare, de încadrarea în clasa de emisii poluante (EURO), de masa totală maximă autorizată (MTMA) și de numărul de axe, după caz.

 

În ACI din PTF pe sensul de intrare în România se desfășoară activitatea de comercializarea a rovinietelor, conform legislației în vigoare. 

Utilizatorii români vor achita tariful de utilizare în lei, la cursul de schimb al zilei comunicat de Banca Naționala a României, valabil pentru ultima zi din luna anterioara datei achitării tarifului. Prin curs de schimb valabil pentru ultima zi din luna anterioara datei achitării tarifului se înțelege cursul de schimb comunicat de Banca Naționala a României în penultima zi lucrătoare a lunii respective.

Utilizatorii străini vor achita tariful de utilizare: în valute liber convertibile, cotate pe piața valutara, la echivalentul tarifului exprimat în euro, în funcție de cursurile de schimb aferente valutelor, comunicate de Banca Naționala a României în penultima zi lucrătoare a lunii anterioare celei în care se efectuează plata; în lei, la cursul de schimb al zilei comunicat de Banca Naționala a României, valabil pentru ultima zi din luna anterioara datei achitării tarifului.

 

În ACI din PTF pe sensul de ieșire din România se desfășoară activitatea de verificare a existenței si valabilității rovinietelor, iar în lipsa acesteia se aplică sancțiuni contravenționale, conform legislației în vigoare. 

 

6. Aplicarea sancțiunilor contravenționale (întocmirea proceselor verbale de constatare a contravenției – PVCC), potrivit prevederilor legale.

 

În ACI din PTF pe sensul de ieșire din România se desfășoară activitatea de verificare a vehiculelor pentru respectarea legislației privind:

- respectarea maselor și dimensiunilor maxime admise;

- existența și valabilitatea rovinietei,

iar în cazul in care acestea nu sunt respectate se aplică sancțiuni contravenționale, conform legislației în vigoare. 

 

Aplicarea sancțiunilor contravenționale pot fi aplicate și pe sensul de intrare în România în cazurile prevăzute de art. 43 lit. e) și art. 61 lit. k) și l) din OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificările si completările ulterioare.