---

Eşti aici

 I) Baza Legala

In conformitate cu dispozitiile art. 46 (1) din Ordonata Guvernului nr. 43/1997, privind regimul drumurilor, aprobata cu Legea 82/1998, cu completarile si modificarile ulterioare "Realizarea sau amplasarea in zona drumului public a panourilor publicitare, a oricaror constructii, accesuri, amenajari sau instalatii, in orice scop, fara a periclita siguranta circulatiei, este permisa pe baza autorizatiei de construire si doar in conditiile existentei acordului prealabil si a autorizatiei de amplasare si/sau de acces in zona drumului public emise de administratorul drumului respectiv."

 (4) "Acordul şi autorizaţia de amplasare şi/sau de acces la drum se emit pentru o anumită funcţie şi/sau destinaţie a obiectivului. Schimbarea funcţiei şi/sau a destinaţiei obiectivului de către titularul autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces se realizează numai cu aprobarea administratorului drumului."

Conform prevederilor art. 52 (1) din aceiasi ordonanta, "Proiectarea, constructia sau amenajarea cailor de acces la drumurile deschise circulatiei publice, se face potrivit legislatiei in vigoare de catre cei interesati, cu acordul prealabil al administratorului drumului public si cu avizul politiei rutiere".

Art.1.8 din Normele tehnice privind proiectarea si amplasarea constructiior, instalatiilor si panourilor publicitare in zona drumuriłor, pe poduri, pasaje, viaducte si tuneluri rutiere, specifica faptul ca acceptul administratorului drumului comporta doua faze:

  • acordul prealabíl - care se obtine la faza de proiectare;
  • autorizatia de amplasare si acces la drum - care se obtine inainte de inceperea lucrarilor in zona drumului.

Conform prevederilor art. 47 (1), din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997, cu modificarile si completarile ulterioare "Pentru evitarea congestionarii traficului in afara localitatilor se interzice amplasarea oricaror constructii care genereaza trafic suplimentar la o distanta mai mica de 50,00 m de marginea imbracamintii asfaltice, in cazul autostrazilor, al drumurilor expres si al drumurilor nationale europene si 30,00 m pentru celelalte drumuri de interes national si judetean. Prin constructii care genereaza trafic suplimentar se au in vedere unitati productive, complexe comerciale, depozite angro, unittati tip show-room, obiective turistice, cartiere rezidentiale, parcuri industriale, precum si orice alte obiective si/sau constructii asemanatoare in care se desfasoara activitatii economice."

 

Pentru nerespectarea prezentelor prevederi legale şi/ sau de autorizare se pot aplica amenzi si/ sau măsuri administrative, după cum urmează:

Art. 46, (2) În lipsa autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public pentru lucrările prevăzute la alin. (1) administratorul drumului notifică titularului autorizaţiei deconstruire să desfiinţeze lucrările în termen de 5 zile de la data notificării. În cazul nerespectării acestui termen, administratorul drumului desfiinţează lucrările prevăzute la alin. (1), pe cheltuiala titularului autorizaţiei de construire, în conformitate cu reglementările în vigoare.

(3) Prevederile alin. (2) privind desfiinţarea lucrărilor se aplică în mod corespunzător şi în cazul nerespectării condiţiilor prevăzute în acordul prealabil şi/sau în autorizaţia de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public.”;

Art.53, (1) Căile de acces realizate în zona drumului deschis circulaţiei publice, fără avizul administratorului drumului sau fără respectarea condiţiilor impuse prin autorizaţia de amplasament şi acces, respectiv fără respectarea planului de situaţie aprobat, precum şi căile de acces neutilizate se vor desfiinţa de către cei care le deţin cu orice titlu, pe cheltuiala acestora, în termenul stabilit de administrator, restabilindu-se continuitatea elementelor geometrice în zona drumului deschis circulaţiei publice.

(2) În caz contrar, administratorul drumului este abilitat să procedeze la blocarea accesului la drum, până la intrarea în legalitate, precum şi la desfiinţarea accesului la drum, deţinătorul accesului fiind obligat necondiţionat la plata cheltuielilor aferente.”

Art.61, (1) Următoarele fapte constituie contravenţii, dacă nu constituie infractiune potrivit legii penale, şi se sancţionează după cum urmează:

  • b) încălcarea prevederilor art. 16 alin. (2), art. 17 alin. (2), art. 26, 27, 30, art. 32 alin. (2), art.37, art. 39 alin. (2) - (4), art. 40 alin. (1), art. 43, art. 44 alin. (4), art. 46 alin. (1) şi (4), art. 47 alin. (1^1) şi (2), ale art. 48, 50, 52 şi art. 53 alin. (1), cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei, aplicată persoanei fizice sau juridice, iar în cazul prevederilor art. 40 alin. (1), aceasta se aplică administratorului drumului sau executantului, după caz;