---

Eşti aici

      Bugetul de venituri și cheltuieli al C.N.A.I.R. S.A.

Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli anual al C.N.A.I.R. S.A. este întocmit în conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat anuală/rectificările ulterioare şi prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia în vigoare la data întocmirii bugetului și orice alte acte normative în vigoare în anul bugetar pentru care se întocmește bugetul, cu referire la întocmirea bugetului.

Potrivit prevederilor art. 4, alin. (1), litera a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/21.08.2013, bugetul de venituri şi cheltuieli anual al C.N.A.I.R. S.A. se aprobă "prin Hotărâre a Guvernului (...) iniţiată de ordonatorii principali de credite în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află operatorii economici (...). Proiectele   de hotărâri ale Guvernului se avizează de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice din punctul de vedere al respectării politicii salariale stabilite de Guvern la elaborarea bugetelor de venituri şi cheltuieli şi ulterior de către Ministerul Finanţelor Publice, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi   Persoanelor Vârstnice din punctul de vedere al respectării politicii salariale stabilite de Guvern la elaborarea bugetelor de venituri şi cheltuieli şi ulterior de catre Ministerul Finanţelor Publice".

Veniturile totale ale companiei sunt prevăzute la cap. I din bugetul de venituri şi cheltuieli şi sunt formate din:

- venituri din exploatare;

- venituri financiare;

Cheltuielile totale sunt prevăzute la cap. II din bugetul de venituri şi cheltuieli şi sunt formate din:

- cheltuieli din exploatare – pentru administrare şi funcţionare, întreţinere şi reparaţii;  

- cheltuieli financiare – dobânzi la credite contractate în nume propriu şi diferenţe de curs valutar;

 

   Sursele de finanţare a investiţiilor, prevăzute la cap. VIII în bugetul de venituri şi cheltuieli, includ alocaţiile de la bugetul de stat în anul pentru care se aproba bugetul şi sunt formate din:

  - alocații de la bugetul de stat (fonduri externe nerambursabile şi cofinanţarea la acestea, cofinanţare împrumuturi rambursabile, transferuri pentru investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat, rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi la creditele externe);

  - surse proprii de finanţare: amortizare; profit; disponibil neutilizat din anii anteriori, rezultat din diferența între cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor necorporale și corporale, realizate din venituri proprii, și veniturile proprii efectiv utilizate pentru plăți aferente investițiilor din surse proprii conform art. 3 alin. 11 din O.U.G. nr. 84/2003, cu modificările şi completările ulterioare. 

- alte surse legal constituite în conformitate cu art. 3, alin. 12 din O.U.G. nr. 84/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 Cheltuielile pentru investiţii sunt prevăzute la cap. IX.

La capitolul X “Date de fundamentare” sunt înscrişi indicatori privind numărul mediu de personal şi numărul prognozat de personal la finele anului, câştigul mediu lunar pe salariat, productivitatea muncii în unităţi valorice, cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale, plăţi restante şi creanţe restante.

 

Arhiva - Bugetul de venituri si cheltuieli al CNAIR SA