---

You are here

 

 

 

București, 2.09.2021

 

„Asistenta tehnica pentru implementarea si integrarea sistemelor ITS si Dezvoltarea Arhitecturii Nationale STI”

 

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar al finanțării și MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCURII, în calitate de ORGANISM INTERMEDIAR pentru TRANSPORT, au convenit în data de 25.08.2021, încheierea Contractului de Finanțare nr.112 pentru proiectul „Asistenta tehnica pentru implementarea si integrarea sistemelor ITS si Dezvoltarea Arhitecturii Nationale STI” în vederea acordării finanțarii nerambursabile alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 2- Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil si eficient, OS 2.5 Apel de proiecte ce vizeaza cresterea gradului de siguranta si imbunatatirea conditiilor de mediu pe toate modurile detransport - sprijin pregatire proiecte de investitii, Operațiunea- Cresterea gradului de siguranta si securitate pe toate modurile de transport si reducerea impactului transporturilor asupra mediului.

 

Obiectivul general ale proiectului este: de a spori eficienta economica a retelei de transport din Romania, de a aduce imbunatatiri in ceea ce priveste viteza de calatorie, prin descongestionarea traficului pe ruta existenta (A1, A3), imbunatatind astfel si conectivitatea la nivel regional. Prezentul proiect are in vedere elaborarea Studiului de Fezabilitate si a proiectului tehnic pentru 4 Obiective de investitie, dupa cum urmeaza:

• Obiectivul 1: Asistenta tehnica implementare si integrare sisteme ITS pe autostrada A1 Margina - Nadlac;

• Obiectivul 2: Asistenta tehnica implementare si integrare sisteme ITS pe autostrada A1 Sibiu - Holdea;

• Obiectivul 3: Asistenta tehnica implementare si integrare sisteme ITS pe autostrada A3 Tg Mures - Nadaselu;

• Obiectivul 4: Asistenta tehnica si Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru Dezvoltarea Arhitecturii Nationale STI.

 

Obiectivele specifice sunt:

1. Realizarea Studiului de Fezabilitate sau Documentatia de Avizare Lucrari de Interveniie în conformitate cu reglementarile tehnice si legislatia în vigoare si a cerintelor din Caietul de Sarcini - 4 buc

2. Realizarea Proiectului tehnic pentru autorizarea executarii lucrarilor de implementare a echipamentelor/ sistemelor ITS, precum si asistenta tehnica pana la obtinerea autorizatiei de constructie de catre Beneficiar (CNAIR) - (inclusiv obtinerea autorizatiei de constructie) - 3 buc.

 

Rezultatele asteptate ale proiectului sunt :

1.Elaborarea Studiului de Fezabilitate/ Documentatiei de Avizare Lucrari de Intervenie (DALI).

Serviciile pe care ofertantul, viitor contractant/ Prestatorul le va presta si realiza, în conformitate cu caietul de sarcini, cu prevederile HG nr. 907/2016, cu respectarea legislatiei si reglementarilor tehnice curente în vigoare si in baza aplicarii unor metodologii relevante, bazate pe cele mai bune practici nationale si internationale în domeniul infrastructurii de transport, respectiv al implementarii sistemelor ITS pe autostrazi, pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate/ DALI, inclusiv proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor cu respectarea legislatiei în vigoare, vor include, dar nu se vor limita la acestea: activitati,investigatii, servicii de proiectare, analize, evaluari, studii, etc.

Prestatorul va presta, va descrie si va prezenta serviciile, în conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016 si cerintelor din caietul de sarcini.

 

 

2.Elaborarea Proiectului Tehnic.

Prestatorul va fi responsabil de realizarea proiectului tehnic (PT) în vederea implementarii acestuia, în cele mai bune conditii tehnice de la momentul semnarii contractului.

Proiectul tehnic va cuprinde arhitectura functionala si arhitectura fizica pentru toate componentele hardware si software ale sistemelor ITS, detaliile de executie urmand a fi în responsabilitatea viitorului contractant pentru implementarea sistemului ITS.

3.Documentatia de atribuire / Asistenta tehnica pentru Beneficiar

Activitatea de consultanta va fi necesara incepand de la demararea procedurii de achizitie, semnarea contractului de implementare, pe toata perioada implementarii, pâna la receptia finala aferenta implementarii Sistemelor ITS.

 

Valoarea totală a  proiectului este de 6.687.744,00 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regionala- 4.784.523,52 lei, 15% contribuția proprie- 844.327,68 lei, diferenta reprezentand cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

 

Durata proiectului: Perioada de implementare a proiectului este de 30 luni, respectiv între data de 01.07.2021- 31.12.2023 la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Cod proiect 141224.

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:

Mariana IONITA, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.